Yttrande över promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Förslagen rör huvudsakligen tre frågor. De syftar för det första till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling. Vidare föreslås införande av en sanktionsavgift (marknadsavgift). I promemorian föreslås slutligen ändringar i syfte att förenkla upphandlingsförfarandet och minska den administrativa bördan för företag som deltar i upphandlingar. I sistnämnda hänseende innehåller promemorian förslag som innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten ska inhämta uppgifter om huruvida leverantören sköter sina skatter och socialförsäkringsavgifter genom förfrågningar hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten och inte, som i dag, hos den aktuella leverantören. Enligt Regelrådets uppfattning innehåller promemorian inte någon tillräcklig beskrivning av de administrativa effekter som förslagen kan medföra för berörda företag. Regelrådet kan därför inte bedöma om de från administrativ synpunkt lämpligaste lösningarna valts. Regelrådet avstyrker förslagen.