Kronofogdemyndighetens förslag till föreskrifter om handläggning m.m. i ärenden om statlig lönegaranti

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.