Kulturdepartementets remiss av Myndigheten för radio och tv:s rapport om täckningskravet för Sveriges Television AB:s sändningar i marknätet

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.