Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2019/00980, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 2 MB)