Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.

Rubricerade ärende, diarienummer 3.1-2016-023356, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.