Landsbygdsdepartementets förslag till lagrådsremiss Införande av ett pricksystem på fiskets område

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.