Landsbygdsdepartementets promemoria Ändringar i växtskyddslagen

Förslaget som främst innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela vidare föreskrifter medför inga konsekvenser för företag förrän de eventuellt tas i anspråk. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende