Länsstyrelsen i Gävleborgs läns förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på riks-, primär-, sekundäroch tertiärvägar i Ockelbo kommun

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på riks-, primär-, sekundäroch tertiärvägar i Ockelbo kommun Rubricerat ärende, ert diarienummer 258-6042-11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.