Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till författningssamling om allmänna vägar och vissa lokala trafikföreskrifter

Rubricerade ärende, diarienummer 258-3314-15, har remitterats till Regelrådet.

Det framgår av rubricerad remiss att Länsstyrelsen i Gotlands län i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att föreskriften inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.