Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till upphävande av lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering samt ny lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering i anslutning till rastplatsen Träffpunkten på väg 142 i Visby, Gotlands kommun

Rubricerat ärende, ert dnr 258-1163-12, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.