Länsstyrelsen i Gotlands läns remiss av förslag till lokal trafikföreskrift om stopplikt på väg 536 i korsningen väg 518/väg 536 i Burs, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.