Länsstyrelsens i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om stopplikt på Terra Novavägen före utfart på Visbyleden, väg 148, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.