Lantmäteriets promemoria Ändring av Inskrivningsförordningen (2000:309)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.