Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/02141, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma är regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit begränsat i förhållande till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/307. Regelrådet väljer med anledning av detta att att yttra sig i det nu remitterande ärendet.