Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/01212, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.