Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om upphävande av föreskrifter om erukasyra i oljor och fetter (SLVFS 1993:15)

Rubricerade ärende, diarienummer 2015/07664, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt direkt av EU-förordningar. Då EU-förordningar inte omfattas av Regelrådets granskning avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.