Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge ett yttrande.