Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

Rubricerade ärende , diarienummer UD2017/14817/HI, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt kan bedömas medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.