Miljö- och energidepartementets promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxid

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.