Miljö- och energidepartementets promemoria om förbud för ftalater i elektronik

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sina föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till ändring i direktiv (EU) 2015/863. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.