Miljödepartementets promemoria om ändringar i miljöbalken med anledning av nya EU-regler om bekämpningsmedel

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Missiv ()