Miljödepartementets promemoria om auktionering av utsläppsrätter

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

(pdf)

Det bakomliggande förslaget

()