Miljödepartementets remiss av författningsförslag med anledning av inrättandet av en Havs- och vattenmyndighet

De föreslagna författningsförslagen medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.