Miljödepartementets remiss av Kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.