Miljödepartementets remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.