Moderniserade regler för ideella sektorn (2009:65)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Ett genomförande av förslagen i betänkandet medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge ett yttrande.