MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt järnväg (RID-S)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.