Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifts-skyldighet för leverantörer

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Yttrande över Arbetsförmedlingens förslag till föreskrifter dels om tillämpningen av förordningen (2006:41) om stöd för nystartsjobb, dels för tillämpningen av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Den föreslagna föreskriften om tillämpningen av förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb innehåller regler för ansökan om s.k. nystartsjobb för arbetssökande. Föreskrifterna anges ersätta Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2006:30) om tillämpningen av förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb. Den föreslagna föreskriften om tillämpningen av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program innehåller regler om ersättning till arbetsgivare som anordnar s.k. arbetsprövning.

Alla nyheter