Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter (2017:3) om användning och kontroll av trycksatta anordningar

Sammantagen bedömning Arbetsmiljöverket föreslår både att upphäva de nya bestämmelserna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer (som är beslutade men ännu inte trätt i kraft) och att återinföra de tidigare bestämmelserna som gällde före ikraftträdandet av AFS 2017:3. Detta mot bakgrund av att certifieringen i praktiken har blivit betydligt dyrare och mer komplicerat än vad Arbetsmiljöverket hade uppskattat. Dessutom indikerar uppgifter... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andringar-i-foreskrifter-20173-om-anvandning-och-kontroll-av-trycksatta-anordningar/

Förslag till ändring i bilagor i föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden, föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker samt föreskrifter om ändring i föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet. Myndigheten har tagit fram förslag på ändringar av ovan nämnda föreskrifter. Genom dessa ändringar implementeras Europaparlamentets... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-hygieniska-gransvarden-kemiska-arbetsmiljorisker-och-medicinska-kontroller-i-arbetslivet/

Förslag till ändring i föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter