Yttrande över förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden, föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker samt föreskrifter om ändring i föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet. Myndigheten har tagit fram förslag på ändringar av ovan nämnda föreskrifter. Genom dessa ändringar implementeras Europaparlamentets... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-hygieniska-gransvarden-kemiska-arbetsmiljorisker-och-medicinska-kontroller-i-arbetslivet/

Förslag till ändring i föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2021/022108, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/025341, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter