Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätföreskrifterna). Genom förslaget upphävs den nu gällande grundförfattningen (EIFS 2016:2) samt föreskriften för funktionskraven för mätare (EIFS 2019:5). Kraven i den sistnämnda författningen föreslås lyftas in i de nya föreskrifterna. I remissen anges att ändringar i mätförordningen träder i kraft den 1 november... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-energimarknadsinspektionens-foreskrifter-om-matning-berakning-och-rapportering-av-overford-el/

Yttrande över förslag till föreskrifter om redovisning av elnätsverksamhet

Remissen avser nya föreskrifter om redovisning av elnätsverksamhet som ska ersätta nuvarande föreskrifter (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet. I bestämmelserna om resultat- och balansräkning hänvisas till årsredovisningslagen i stället för att i föreskriften specificera alla poster som respektive rapport ska innehålla. Vad gäller bestämmelsen om resultaträkningens uppställning finns den numera i förordning om redo-visning av nätverksamhet (1995:1145). Bestämmelserna i... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-redovisning-av-elnatsverksamhet/

Yttrande över förslag till föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Remissen avser förslag till nya föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet som ska ersätta nuvarande föreskrifter (EIFS 2010:1) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet. Det införs en möjlighet till digital inlämning av årsrapport och revisorsintyg. En årsrapport och ett revisorsintyg får lämnas in som bestyrkt elektronisk kopia om det uppfyller de krav som ställs på avancerad elektronisk underskrift som anges i artikel 3... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-redovisning-av-fjarrvarmeverksamhet/

Yttrande över förslag till föreskrifter om redovisning av gasnätsverksamhet

Remissen avser förslag till nya föreskrifter om redovisning av gasnätsverksamhet som ska ersätta nuvarande föreskrifter (STEMFS 2006:3) om redovisning av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning. Ett nytt kapitel införs med bestämmelser om digital inlämning av årsrapport och revisorsintyg. Bestämmelsen beskriver det tillvägagångssätt som ska användas för att skicka in handlingarna. En årsrapport och ett revisorsintyg får lämnas... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-redovisning-av-gasnatsverksamhet/

Alla nyheter