Yttrande över förslag till nya föreskrifter om elleverantörers information till elanvändare

Sammantagen bedömning Sammantaget bedömer Regelrådet att konsekvensutredningen är väl genomförd och att den innehåller den nödvändiga informationen för en godtagbar bedömning för samtliga del-aspekter. Konsekvensutredningens strukturering, där bedömning och motivering utförts för samtliga krav i föreskrifterna, innebär dock en del upprepning i och med att förslagsställarens bedömningar och tillika motiveringar har bäring på flera av kraven. Vid händelse att en... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-elleverantorers-information-till-elanvandare/

Yttrande över förslag till föreskrifter om nätutvecklingsplaner för distributionsnätsföretag

Sammantagen bedömning Distributionsnätsföretagen har en skyldighet att ta fram en plan vartannat år för hur nätverksamheten ska utvecklas (nätutvecklingsplan) och offentliggöra planen. Förslaget innehåller detaljerade regler kring innehåll i och offentliggörandet av nätutvecklingsplanerna. Syftet med nätutvecklingsplaner är bland annat att tidigt fånga upp om elnäten kan utvecklas för att möta behoven framåt. Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren på ett godtagbart... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-natutvecklingsplaner-for-distributionsnatsforetag/

Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om elnätsföretagens intäktsramar

Sammantagen bedömning Av remissen framgår att förslagsställaren tidigare har haft föreskrifter på området, som upphävdes den 24 november 2022. Föreskrifterna ska nu, med mindre ändringar, återinföras. Det nu remitterade förslaget är därmed av särskild karaktär. I vissa delar har Regelrådet lämnat synpunkter på önskvärda tillägg i konsekvensutredningen. Mot bakgrund av att det är fråga om regelverk som de företag som... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-energimarknadsinspektionens-forslag-till-foreskrifter-om-elnatsforetagens-intaktsramar/

Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten m.m.

Regelrådet konstaterar att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser. Även berörda företag med avseende på antal, bransch och storlek samt påverkan på företagens tidsåtgång, kostnader och verksamhet, påverkan... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-energimarknadsinspektionens-forslag-till-foreskrifter-om-vad-som-avses-med-kvaliteten-i-natverksamheten-m-m/

Alla nyheter