Förslag till nya registreringsföreskrifter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare m.m.

I remissen ingår förslag till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare, Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering vid åberopande av vissa utländska yrkeskvalifikationer, och Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. De förstnämnda föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka intyg som ska ges in till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) vid ansökan om registrering som särskild... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-fastighetsmaklarinspektionens-forslag-till-nya-foreskrifter-om-registrering-som-fastighetsmaklare-m-m/

Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt m.m.

Remissen innehåller förslag till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.  I sak anges föreskrifterna bland annat omfatta krav på fastighetsmäklare att genomföra riskbedömningar och ta fram rutiner, vidta åtgärder för kundkännedom, kontrollera identitet såväl avseende fysiska som juridiska personer och deras företrädare samt att rapportera och bevara handlingar och uppgifter.  

Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2018:X)

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med föreskrifterna följer krav på registrerade fastighetsmäklare att genomföra riskbedömning och ta fram rutiner, vidta åtgärder för kundkännedom, övervaka och rapportera samt att bevara handlingar och uppgifter.

Alla nyheter