Yttrande över förslag till ändringar i Föreskrifterna om försäkringsdistribution

Motivering till Regelrådets ställningstagande Konsekvensutredningen gör tydligt att förslagsställarens handlingsutrymme är begränsat och att förslaget antagligen kommer att medföra små effekter för de 700 fysiska och juridiska personer som innehar tillstånd för försäkringsdistribution och därmed påverkas av förslaget. Konsekvensutredningen har dock en del betydande brister, framför allt gällande informationen om de berörda företagens storlek samt möjliga konkurrenseffekter av förslaget. Den... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/14142/

Yttrande över förslag till föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar

Sammantagen bedömning Remissen avser förslag till föreskrifter som berör clearingbolag och filialer till utländska clearingbolag om bland annat krav på tillståndsansökan och information- och it-säkerhet. Regelrådet anser att remissen sammantaget håller hög kvalitet, framför allt vad gäller beskrivning av påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet. Regelrådet har även funnit att aspekterna bakgrund och syfte, effekter om ingen reglering... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-clearing-och-avveckling-av-betalningar/

Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer

Sammantagen bedömning Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren har beskrivit orsaken till att ett förslag som möjliggör att Finansinspektionen kan ta fram statistik som underlag angående betalkonton till kommissionen. Genom detta förslag får inspektionen lagliga möjligheter att inhämta denna information och förse kommissionen med densamma. Det hade varit önskvärt att förslagsställaren hade beskrivit alternativa lösningar mer ingående. I denna del hade... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-andring-i-finansinspektionens-foreskrifter-om-verksamhet-for-betaltjanstleverantorer/

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sammantagen bedömning Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget innebär att kravet på att varje företag ska utse en centralt funktionsansvarig tas bort. I stället ska företaget göra en bedömning om det är motiverat att utse en sådan med hänsyn till verksamhetens storlek och art. Regelrådet finner att samtliga delaspekter uppfyller... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-atgarder-mot-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/

Alla nyheter