Förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionsprodukt

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Tillägg till remiss av förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om att fondbolag m.fl. ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

I remissen ingår förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Det ingår också förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse. I sak anges de föreslagna ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) innebära att bolagen ska integrera och beakta hållbarhetsrisker samt... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-finansinspektionens-forslag-till-nya-regler-om-att-fondbolag-m-fl-ska-beakta-hallbarhetsfaktorer-och-integrera-hallbarhetsrisker/

Alla nyheter