Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

Remissen innehåller Finansinspektionens förslag till ändringar i inspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ändringarna gäller för fondbolag och förvaltningsbolag som förvaltar värdepappersfonder samt AIF[1]-förvaltare som förvaltar specialfonder. De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak krav på fondförvaltarna att ha vissa rutiner och lämna viss information när de använder ett så... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-finansinspektionens-forslag-till-andrade-foreskrifter-med-anledning-av-nya-regler-om-likviditetsverktyg-for-fonder/

Förslag till ändringar i föreskrifter (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om prövning av ägar-, ägarlednings- och ledningspersoner i kreditinstitut

Remissen innehåller förslag till: Nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i kreditinstitut. Nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag. Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare. Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-provning-av-agar-agarlednings-och-ledningspersoner-i-kreditinstitut/

Förslag till ändringar bland annat i föreskrifter om kapitaltäckning för mycket stora värdepappersbolag

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter