Tillägg till remiss av förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om att fondbolag m.fl. ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

I remissen ingår förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Det ingår också förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

I sak anges de föreslagna ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) innebära att bolagen ska integrera och beakta hållbarhetsrisker samt beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Det handlar bland annat om att beakta och integrera hållbarhetsaspekterna vid tillämpning av organisatoriska krav och aktsamhetskrav. Företagen ska ha resurser och personal som har den kunskap som krävs för att beakta hållbarhetsaspekterna. Företagen ska också identifiera de typer av intressekonflikter som kan uppstå när hållbarhetsaspekterna integreras i deras processer. Ändringarna anges gälla för fondbolag respektive förvaltningsbolag. Ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna) anges omfatta hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrelaterade mål inom produktstyrningskrav och anges gälla för värdepappersinstitut. Hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrelaterade mål ska beaktas när ett värdepappersinstitut specificerar målgruppen för ett finansiellt instrument. Hållbarhetsaspekter ska också presenteras på ett transparent sätt. Ändringarna anges också gälla även för viss verksamhet som fondbolag och AIF-förvaltare driver. Slutligen anges att de förändringar som föreslås avseende föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) är av redaktionell karaktär.

Yttrande över förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

Remissen innehåller förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder och i Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak följande:

  • Information om de uppgifter som utförs av fondföretags, förvaltningsbolags och utländska AIF förvaltares lokala funktioner i Sverige ska tillhandahållas på ett varaktigt medium. Funktionerna ska tillhandahållas på svenska.
  • Fondföretag och utländska EES-baserade AIF-förvaltare ska offentliggöra avsikten att upphöra med marknadsföring i Sverige genom att tillhandahålla informationen på sina webbplatser.
  • Fondföretag och utländska EES-baserade AIF-förvaltare får använda alla typer av elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation för att tillhandahålla kvarvarande investerare i Sverige information efter att marknadsföringen har upphört.
  • Svenska AIF-förvaltares underrättelse om sonderande marknadsföring ska lämnas till Finansinspektionen i pappersformat eller elektroniskt format. Regler införs om hur förvaltarna ska dokumentera marknadsföringen.

Förslag till ändring i föreskrifter om rapportering vid allvarliga incidenter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i tre årsredovisningsföreskrifter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Finansinspektionens förslag till ändrade regler om säkerställda obligationer

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändringar i föreskrifter om verksamhet på marknads platser m.m.

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Rubricerade ärende, ert diarienummer FI 21-1660, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till upphävande av föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till nya och ändrade föreskrifter för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag

Remissen innehåller förslag till

·       nya föreskrifter om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv;

·       ändring i föreskrifter (2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag;

·       ändring i föreskrifter (2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension;

·       ändring i föreskrifter (2019:19) om pensionsstiftelser;

·       ändring i föreskrifter (2019:21) om information om tjänstepensionsföretag;

·       ändring i föreskrifter (2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag samt

·       ändring i föreskrifter (2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

I sak föreslår Finansinspektionen (FI) i promemorian nya föreskrifter om vilka avsättningar till säkerhetsreserver som livförsäkringsföretag och tjänstepensionsföretag får göra. Förslaget innehåller också ändringar i gällande föreskrifter för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag. Det finns bland annat bestämmelser om sänkt kapitalkrav och grundläggande krav på miljömässig hållbarhet för tjänste-pensionsföretag för det som kallas godkända infrastrukturinvesteringar. I förslaget ingår också ändringar i bestämmelserna om försäkringsdistribution och rapportering för tjänstepensionsföretag. Dessutom ingår justeringar i föreskrifter om information för försäkringsföretag. Därutöver föreslås ett antal rättelser och anpassningar i föreskrifter om rapportering för tjänstepensionsföretag och redovisning för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för värdepappersbolag

Ändringsförslagen genomför framför allt delar av direktiv 2019/2034/EU om tillsyn av värdepappersföretag och kompletterar förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Ändringarna innebär bl.a. följande:

–          Beträffande gränsvärden för koncentrationsrisk, möjlighet för värdepappersbolag att delvis undanta exponeringar mot säkerställda obligationer och exponeringar mot ett annat koncernföretag, under vissa förutsättningar,

–          Krav på rapportering, omräkning från utländsk till svensk valuta och dokumentering av principerna för omräkning och underlaget för rapportering,

–          krav på dokumentation av företagets interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess,

–          mer preciserade krav på vad som ska beaktas i riskhanteringen,

–          vissa organisatoriska krav för värdepappersbolag, såsom krav på kontroller, system, rutiner, processer och dokumentation,

–          nya bestämmelser om ersättningssystem, exempelvis rörande ersättningspolicy, företag som får extraordinärt offentligt finansiellt stöd, ersättningskommitté och rapportering av uppgifter om personer med särskilt hög inkomst,

–          rapporteringskrav för tredjelandsföretag med filial i Sverige,

–          krav på moderföretag att årligen offentliggöra en beskrivning av sin rättsliga struktur samt styrnings- och organisationsstruktur för värdepapperskoncernen,

–          i beräkningen av kapitalkrav, specificering av poster som ska ingå i beräkningen av fasta omkostnader,

–          för fondbolag och AIF-förvaltare som ingår i en konsoliderad situation, vissa justeringar i kraven på innehåll i verksamhetsplanen och uppgifter som företagens ägare ska lämna.

Förslagen innebär ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar och (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, samt en rad följdändringar i 13 andra föreskrifter. Förslaget innehåller även nya föreskrifter om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige och hör hemma utanför EES samt om upphävande av (FFFS 2018:9) om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag. Flertalet förslag föreslås träda i kraft den 7 juli 2021 och ett fåtal den 29 juni 2021.

Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter om tjänstepensionsföretag

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag. Det föreslås att det införs ett särskilt kapitalkrav för tjänstpensionsföretag som investerar i tillgångar med direkt exponering mot bostadskrediter som uppfyller vissa villkor. Därutöver föreslås att ett antal mindre ändringar bör göras i vissa av bestämmelserna om försäkringstekniska avsättningar och kapitalkrav.

Förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Rubricerade ärende, ert diarienummer 20-23084, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket

Promemorian innehåller förslag till ändringar i följande föreskrifter för att anpassa dem till EU:s så kallade bankpaket:

  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar,
  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag,
  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt
  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker.

Därutöver föreslås även nya föreskrifter om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har sitt huvudkontor i ett tredjeland att rapportera vissa uppgifter.

Genom ändringarna införs de delar av kapitaltäckningsdirektivet[1] som myndigheten väntas få bemyndigande att införa i föreskrifter. Vissa ändringar görs också för att komplettera tillsynsfördordningen[2], som är direkt tillämplig i Sverige, i frågor där medlemsstaterna eller behöriga myndigheter har en valmöjlighet. Ändringarna som görs med anledning av kapitaltäckningsdirektivet berör bland annat ersättningar, filialrapportering och systemriskbuffertar. De nationella valen i tillsynsförordningen rör exempelvis frågor om likviditetsundergrupper och offentliggörande av information.

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (kapitaltäckningsdirektivet).
[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen).

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Förslaget innehåller bestämmelser om att fondbolag, förvaltningsbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF) varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till Finansinspektionen. För förvaltade värdepappers- och specialfonder ska de lämna uppgifter om förvaltningsavgifter, prestationsbaserade avgifter, typ av fond, jämförelseindex, aktiv risk och exponeringar. För specialfonder ska de även lämna uppgifter om standardavvikelser. Det föreslås även en ändring av tidpunkten för att rapportera innehaven i specialfonder med begränsad möjlighet att förvärva och lösa in andelar. Förslaget innehåller vidare bestämmelser om att årsberättelsen för en värdepappers- eller specialfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn som har gjorts under året. Utöver dessa bestämmelser föreslås en del rättelser och redaktionella ändringar. Förslagen innebär ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Yttrande över förslag till föreskrifter om vissa försäkringsföreningar som har undantag

Remissen innehåller förslag till Finansinspektionens föreskrifter om vissa försäkringsföreningar som har undantag, föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag, föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag, föreskrifter om ändring i Finansinspektions föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse och föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse.

Det föreslås nya föreskrifter för försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar men inte tjänstpensionskassor. Föreskrifterna reglerar hur sådana föreningar ska beräkna försäkringsförmåner och vilken information föreningarna ska lämna till försäkringstagare, andra ersättningsberättigade och de som erbjuds att teckna en försäkring. Föreskrifterna innehåller också regler om hur försäkringsföreningarna ska beräkna det schablonberäknade kapitalkravet, hur de ska investera tillgångar på ett aktsamt sätt samt hur föreningarna ska styras på ett sunt och ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse. Förslaget anges innehålla bestämmelser om verksamhetsplan, information, försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas och schablonmässigt kapitalkrav, styrning av en försäkringsförening, försäkringsteknisk utredning, rapporter, åtgärdsplan vid bristande uppfyllelse av kapitalkravet och avgifter för återköp och överföring.

Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Remissen innehåller förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag (i det följande redovisningsföreskrifterna). Enligt nämnda föreskrifter ska alla företag som upprättar koncernredovisning tillämpa internationella redovisningsstandarder. Finansinspektionen föreslår att kravet tas bort för onoterade företag och anpassar därmed koncernredovisningsbestämmelserna i föreskrifterna till de bestämmelser om koncernredovisning för onoterade företag som gäller enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (i det följande ÅRFL).

Det föreslås även en hänvisningsändring till rekommendationerna från Rådet för finansiell rapportering, som innebär att föreskrifterna anpassas till aktuella internationella och nationella redovisningsregler.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020 och tillämpas första gången på koncernredovisningar som upprättas för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020.

Förslag till nya föreskrifter om betydande filialers rapporteringsskyldighet

Rubricerade ärende, ert diarienummer FI Dnr 18-21224, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget, såvitt Regelrådet kan se, inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter