Fiskeriverkets förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Fiskeriverkets förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Regelrådets granskning omfattar inte förslag som inte har föreskriftsform. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Fiskeriverkets förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Regelrådets granskning omfattar inte förslag som inte har föreskriftsform. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Remissvar avseende Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Rubricerade ärende, diarienummer 13-2144-11 har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Alla nyheter