Förslag till bildande av fredningsområde i Gävleborgs län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Följande nya och ändrade regler föreslås.

Nämnda föreskrifts 1 kap 10 § lyder enligt följande: Vid fiske får inte vidtas åtgärder som på något sätt motverkar ändamålet med bestämmelser i dessa föreskrifter om minsta tillåten maskstorlek, artsorterande rist, flyktöppningar eller annan anordning för selektering av undermålig fisk. Därefter föreslås i remissen ett tillägg att åtgärder inte får vidtas som på något sätt motverkar ändamålet med bestämmelser om rymningshål eller annan anordning för begränsning av fångstmöjligheter.

Utöver det föreslås en ny bestämmelse i 3 kap 6a § som anger att för att motverka spökfiske ska alla burar (tinor) vara försedda med minst ett rymningshål placerat i nederkant av varje fångstkammare. Rymningshålet ska vara utformat så att en cylinder eller rör om minst 15 cm i diameter kan föras genom hålet. Rymningshålet ska hållas stängt med hjälp av en högst 3 mm i diameter tjock enkel obehandlad bomullstråd utan kärna.

Kravet på rymningshål gäller inte

 1. vid fiske efter snäckor med bur, eller
 2. de som fiskar med stöd av fiskelicens efter krabbtaska och havskräfta.

  Det föreslås en ändring i 3 kap. 9 § om sumpning av hummer. Enligt gällande regler får hummer under tiden från och med den 10 maj till den första måndagen efter den 20 september kl 07.00 inte hållas i någon form av sumpningsanordning. Enligt förslaget ska hummer inte få hållas i någon form av sumpningsanordning från och med den 10 januari till den första måndagen efter den 20 september kl 07.00. Det föreslås också att hummer som har utvecklat rom i sumpningsanordningen ska återutsättas omedelbart.
  Slutligen föreslås följande i 4 kap. 9 § beträffande redskapsförbud före hummerpremiären. Enligt nu gällande regler är det från och med kl 07.00 måndagen före den första tillåtna dagen att fiska hummer och fram till kl 07.00 den första tillåtna dagen att fiska hummer, förbjudet att fiska med nät, ryssjor och burar inom vissa kustvattenområden i Skagerrak och Kattegatt. Detta redskapsförbud gäller inte vid fiske med sillgarn, makrillgarn och fiske med bur efter havskräfta på större djup än 30 meter. Det föreslås nu att redskapsförbudet heller inte ska gälla för dem som med stöd av fiskelicens fiskar med bur efter krabbtaska på större djup än 30 meter.

  Det föreslås också vissa redaktionella ändringar gällande koordinater i två bestämmelser.

  Ändringarna föreslås träda i kraft den 26 augusti 2022.

Yttrande över förslag till ändrade regler för fiske av lax i Östersjön och fiske med fasta redskap

Remissen innehåller förslag till ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område och Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Förslaget gäller områdesvis och tidsmässig fördelning av den för svenskt yrkesfiske tillgängliga laxkvoten i Östersjön och en anpassning av fisket med fasta redskap till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1417. Därutöver innehåller remissen förslag på ändrade bestämmelser om fisket inom Ljungans fredningsområde, utökade fiskemöjligheter för yrkesfisket att fiska bland annat sik och strömming med fasta redskap under maj månad norr om latituden 62 55 N, och begränsning av det antal fasta redskap över 1,5 m höjd som andra än yrkesfiskare får använda inom ICES-delområde 30 och 31.

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Det föreslås att fiske efter ål inte ska få bedrivas under perioden från och med den 1 oktober 2022 till och med den 31 december 2022.  Under förbudsperioden är all fiskeverksamhet, inklusive sumpning[1], förbjuden enligt den årliga kvotförordningen för Västerhavet. Under övrig tid får ål som placerats i sump inte landas senare än 14 dagar efter fiskeperiodens slut.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

[1] Sump eller fisksump är en behållare som sänks ner i vattnet för att förvara levande fisk eller kräftor.

Yttrande över förslag till ändrade regler gällande rapportering i elektronisk kustfiskejournal

Remissen innehåller förslag till ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Förslaget innebär en utökad möjlighet att förhandsanmäla och annullera förhandsanmälan för de yrkesfiskare som är skyldiga att rapportera i den elektronisk kustfiskejournal och som nu kan ske i Havs- och vattenmyndighetens nyutvecklade elektroniska fångstrapporteringssystem.

Yttrande över Åtgärder för visst fiske i Östersjön under fredningsperioder till skydd för torsk

I sak anges förslaget innebära:

 • Krav på sortering baserat på art eller storlekskategori av pelagisk[1] fångst vid landning innan transport, alternativt efter transport till beredningsindustrin om mottagningsanläggningen i fråga huvudsakligen hanterar fångst med syfte att användas som livsmedel,
 • Förbud att vid pelagiskt fiske medföra redskap ombord som inte får användas under förbudsperioden (därutöver gäller redan krav på att surra och stuva redskap vid transit genom områden som saknar undantag från fiskeförbud),
 • Begränsning till att enbart bedriva pelagiskt fiske i ett ICES-delområde[2] per fiskeresa vid fiske i delområde 24 eller 25,
 • Anmälningskrav innan påbörjad fiskeresa vid fiske under förbudsperioden för pelagiska fiskare som inte har en VMS- eller AIS-utrustning[3] ombord i drift och sändande.
 • Anmälningskrav i samband med utsättande av passiva redskap för fiske. Anmälningskravet ska inte gälla vid fiskeresor som bedrivs av fiskare med ålfisketillstånd som på fiskeresan endast bedriver riktat fiske efter ål.

De föreslagna ändringarna gäller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet och Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

[1] Pelagisk avser fisk eller annan fångst som inte lever kustnära eller vid bottenskikt, dvs. något som lever i öppna havet (se exempelvis https://svenska.se/saob/?id=P_0425-0372.n2c0 eller https://sv.wikipedia.org/wiki/Pelagisk).

[2] ICES står för International Council for the Exploration of the Sea eller Internationella Havsforskningsrådet på svenska. ICES använder indelningen i delområdena som grund i sina vetenskapliga analyser, en överblicksbild över dessa delområden kan ses på https://www.havochvatten.se/arkiv/nytt-om-fiskeregler/2022-01-14-svagt-torskbestand-stoppar-fritidsfiske.html).

[3] AIS står för Automatic Identification System och är ett system som möjliggör identifikation av ett fartyg och att följa dess rörelser från andra fartyg eller från ett kontrollrum för fartygstrafikservice. Sådana system bygger på att fartyg regelbundet skickar ut information på en digital radiokanal (se exempelvis https://sv.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System). VMS står för Vessle Monitoring System och är en generell term för att beskriva system som kan användas för att övervaka fiskefartygs aktiviteter.

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena. Förslaget innebär ett utökat fredningsområde för fiske av vild lax och öring som uppehåller sig i området utanför Gullspångsälvens mynning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.

Yttrande över förslag till ändrade förskrifter om regler för fiske av lax i Östersjön samt regler om fiske med fasta redskap i Bottniska viken

Remissen avser ändringar i tre föreskrifter; Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område, Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Remissen avser regler om områdesvis fördelning av den svenska laxkvoten samt bestämmelser om fiske med fasta redskap i Bottniska viken.

Enligt förslaget får laxfångsten öka med 1 800 laxar i område 31, det vill säga i nordligaste Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. För fisket i övriga Östersjön föreslås oförändrad fångstmängd jämfört med 2020 års fördelning av laxkvoten. I remissen finns också bestämmelser om fångstmängd för fångst av lax i terminalfiskeområden i område 31 samt fisket i Umeälvens fredningsområde. Det föreslås också hur Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter för fiske med fasta redskap bör anpassas till landningsskyldigheten för lax enligt gällande EU-lagstiftning, vilket bland annat omfattar tidsbegränsning för när tillstånd för fiske med fast redskap kan ges samt bestämmelser som möjliggör att delar av redskapen kan stå ute utan att hela redskapet behöver tas upp efter det att fisket är avslutat. Eftersom EU-kommissionen väntas ändra lagstiftningen under första halvåret 2021 och ge undantag från landningsskyldigheten för lax som fångas med skonsamma redskap behandlar remissen därför landningsskyldigheten utifrån två olika alternativ. Dels utifrån nuvarande lagstiftning som innebär landningsskyldighet för all yrkesfiskefångad lax, dels om det tas ett beslut om undantag från landningsskyldigheten för lax som fångas med vissa redskapstyper (push up-fälla med vittjanpåse). Remissen avser även införande av tresiffrig kod kopplat till varje redskap för att möjliggöra administrativ kontroll av att rätt redskap används under fiskeperioden.

Remiss gällande förutsättningar för fiske i Östersjön under fredningsperioder

Rubricerade ärende, ert diarienummer 539-2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändrade regler för fiske efter ål i havet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 0945-2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön, liksom i (HVMFS 2020:21) om svenskt trålfiske i Nordsjön

Förslaget innehåller ändring i rubricerade föreskrifter.

I 3 kap. 12 f § föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön föreslås ett tillägg innebärande att på djup större än 140 m i svensk exklusiv ekonomisk zon enligt gällande sjökort, och på djup större än 100 m enligt gällande sjökort i dansk exklusiv ekonomisk zon, är det tillåtet att använda en bottentrål med en maskstorlek om minst 120 mm. På djup grundare än 140 m enligt gällande sjökort är det tillåtet att använda en snurrevad med en maskstorlek om minst 120 mm.

I 3 § föreskrifter (HVFMS 2020:21) om svenskt trålfiske i Nordsjön föreslås ett förtydligande av koordinater angående definitionen Västerhavet, samt beträffande de verktyg som är godkända att användas att på djup större än 100 m enligt gällande sjökort, får även en bottentrål med en maskstorlek om minst 120 mm användas. På djup grundare än 140 m enligt gällande sjökort får en snurrevad med en maskstorlek om minst 120 mm användas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Havs- och vattenmyndighetens förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön

Rubricerat ärende, ert diarienummer 2297-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och
avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till nya föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk i naturen

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4447-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Havs- och vattenmyndighetens förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet

Rubricerat ärende, ert diarienummer 2298-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och
avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4916-19, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändrade regler för torskfångst från Östersjön

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3663-20, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 620-20, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena. De föreslagna ändringarna avser Gullspångsälvens fredningsområde. För att skydda laxbeståndet i Vänern föreslås att restriktionerna i befintligt fredningsområde kompletteras och att området utökas till sin yta. Förslaget innebär att ett nytt fredningsområde (med benämningen det yttre fredningsområdet) på cirka 21 000 hektar inrättas utanför det befintliga fredningsområdet (med benämningen det inre fredningsområdet) i Gullspångsälven. I det inre fredningsområdet föreslås endast fiske med lakstrut, mjärde samt mörtstuga vara tillåtet under hela året samt fiske med ryssja och handredskap under perioden från den 1 januari till den 31 juli. Utöver det innebär förslaget att reglerna för fiske i det yttre fredningsområdet ändras så att det endast är fiske med siklöjenät/skötar, lakstrut, mjärde, mörtstuga, ryssja och handredskap som tillåts under hela året. I övrigt föreslås att allt annat fiske i det yttre och inre fredningsområdet utanför Gullspångsälvens mynning ska vara förbjudet.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2657-20, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

I remissen ingår förslag till föreskrifter om fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken.

Det föreslås att det i bestämmelser om villkor för siklöjefisket införs en regel om att samtliga fartyg ska vara utrustade med ett automatiskt identifieringssystem (AIS). Systemet, som ska uppfylla prestandanormer enligt förordning (EG) nr 1224/2009, ska vara påslaget under hela fiskeresan. Havs- och vattenmyndigheten föreslår också att det införs två nya fredningsområden: Långvind och Bonden. I området Långvind ska allt fiske vara förbjudet medan det i området Bonden ska vara förbjudet att fiska med nät och fasta redskap.

Alla nyheter