Yttrande över förslag till ändringar i tillstånds-bestämmelser för räkfiske i Skagerrak och Kattegatt

Remissen innehåller förslag till ändring av kvotperioden för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt som innebär att den nya kvotperioden ska sträcka sig från den 1 juli till den 30 juni i stället för att baseras på kalenderåret. Detta uppges medföra behov av justeringar gällande infiskningskrav för att få förnyat fisketillstånd för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt nästkommande förvaltningsperiod samt när... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andringar-i-tillstands-bestammelser-for-rakfiske-i-skagerrak-och-kattegatt/

Förslag om nya bestämmelser för fiske efter pigghaj och stillahavsostron

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade regler för fiske av lax och harr i Östersjön samt fiske i några fredningsområden på norrlandskusten

Remissen innehåller förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område och Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Det föreslås att de för Sverige år 2023 tillgängliga fångstmängderna av lax i Östersjön fördelas enligt följande: 100 laxar i delområde 22-29. 15 procent av resterande fångstmängd i delområde 30. 85... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-havs-och-vattenmyndighetens-forslag-till-andrade-regler-for-fiske-av-lax-och-harr-i-ostersjon-samt-fiske-i-nagra-fredningsomraden-pa-norrlandskusten/

Förslag till ändrade bestämmelser för fiske efter lax, öring och har m.m. i vattendrag i Norrland

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter