Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar

I remissen ingår förslag till ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar.  Förslaget anges innebära att krav på landning i utsedda kummelhamnar tas bort. Det läggs till hamnar i Norrbotten för landningar av fångst på mer än 5 ton sill/strömming och skarpsill. Vidare föreslås både att lägga till och ta bort hamnar för landningar... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-havs-och-vattenmyndighetens-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-fiskefartygs-tilltrade-till-hamnar/

Yttrande över förslag till ökad VMS-rapportering i Skagerrak

Remissen innehåller förslag till ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Förslaget innebär en ökad VMS-rapportering i Skagerrak. Förslaget gäller implementering av kravet enligt avtalet mellan EU och Norge om fisket i Skagerrak[1] att sända VMS-rapporter var trettionde minut när fiskefartyg befinner sig i området utanför... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-okad-vms-rapportering-i-skagerrak/

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Förslaget innebär att kustfiskejournal endast ska föras elektroniskt, vilket medför att skrivningar som ”i pappersformat” ska strykas i nämnda föreskrifter och skrivningar som ”elektronisk kustfiskejournal” istället ska läggas till. Vissa bestämmelser har förtydligats och anpassats till digitaliseringen, medan andra bestämmelser... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-havs-och-vattenmyndighetens-forslag-till-andring-i-foreskrifter-hvmfs-201811-om-befalhavares-skyldigheter-att-rapportera-och-anmala-yrkesmassigt-fiske-i-havet/

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattenområdena

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattenområdena. I huvudsak föreslås följande ändringar: En del i det remitterade förslaget är att redovisningen i sötvattensjournalen och redovisningen i fångstrapporten för inlandsfisket slås ihop till en gemensam redovisning, med vissa skillnader mellan dem som redovisar fiskeuppgifter från de fem stora sjöarna och från övriga sjöar och vattendrag.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-havs-och-vattenmyndighetens-forslag-till-andring-i-foreskrifter-fifs-200437-om-fiske-i-sotvattenomradena/

Alla nyheter