Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade regler för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Sammantagen bedömning Förslaget innebär bland annat att det införs infiskningskrav för visst fiske, att det tydliggörs vilka regler som gäller för fiskeföretags byte mellan fiske med olika inriktning och ett flertal ändringar av mer förtydligande karaktär. Det föreslås också ändringar som avses förenkla regelverket. Regelrådet finner att beskrivningen av bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-havs-och-vattenmyndighetens-forslag-till-andrade-regler-for-fiskelicens-och-tillstand-inom-fisket/

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar

Sammantagen bedömning Regelrådet finner att förslagsställaren beskriver bakgrund och syfte, EU-rätt, påverkan på konkurrensförhållanden och om särskild hänsyn tagits avseende små företag i förslaget. I de delar som rör alternativ till förslaget finns inte tillräckligt problematiserat kring öppettider, kostnader och budgetpåverkan på myndigheten samt om andra alternativa lösningar är möjliga och under vilka premisser. Förslagsställaren har inte redogjort för alla... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-havs-och-vattenmyndighetens-forslag-till-andrade-foreskrifter-hvmfs-20178-om-fiskefartygs-tilltrade-till-hamnar/

Förslag till ändring i föreskrifter om badvatten (HVMFS 2012:14)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter