Yttrande över förslag till föreskrifter om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd m.m.

Förslaget avser införandet av nya föreskrifter om generellt tillstånd vid utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll, reparation samt efter underhåll, reparation eller demonstration. Enligt förslaget till nya föreskrifter ska nuvarande föreskrifter på området upphävas; Föreskrifter (TFS 2012:9) om ett generellt tillstånd gällande... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-ett-generellt-tillstand-gallande-utforsel-av-krigsmateriel-och-lamnande-av-tekniskt-bistand-m-m/

Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter om krav på tillstånd för införsel och deklaration av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel samt deklaration av diskreta organiska kemikalier

Rubricerade ärende, diarienummer 2013-7.5.1-0002, har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter