Förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter