Föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 8919-2020, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Förslag till beslut och skötselplan för Långvinds naturreservat i Hudiksvalls kommun

Rubricerade ärende, ert diarienummer 1348-2012, har remitterats till Regelrådet.   Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Kanslisvar över Länsstyrelsen i Gävleborgs remiss om lokal sjötrafikföreskrift

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter