Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Vålådalen Åre kommun

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-8496-2020, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen..

Alla nyheter