Förslag till nya föreskrifter om bingo för allmännyttiga ändamål

Rubricerade ärende, diarienummer 18Li7357, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 12 december 2018 med angiven svarstid den 21 december 2018 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubricerade ärende, diarienummer 18Li7033, har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Lotteriinspektionens förslag till tekniska föreskrifter om värdeautomater och spel på hel- och halvautomatiserade spelbord

Rubricerade ärende, ert diarienummer 18Li/195, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter vid en licensmarknad

Remissen innehåller förslag till Spelmyndighetens föreskrifter om ansökan om licens, föreskrifter om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål, föreskrifter om onlinespel och vadhållning, föreskrifter om landbaserat kommersiellt spel, föreskrifter om spel på fartyg i internationell trafik, föreskrifter om undantag från krav på registrering samt föreskrifter om spelansvar. Föreskrifterna anges huvudsakligen innehålla bestämmelser om vilka handlingar som den som ansöker... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-lotteriinspektionens-forslag-till-foreskrifter-vid-en-licensmarknad/

Alla nyheter