Förslag till nya föreskrifter om bingo för allmännyttiga ändamål

Rubricerade ärende, diarienummer 18Li7357, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 12 december 2018 med angiven svarstid den 21 december 2018 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubricerade ärende, diarienummer 18Li7033, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Lotteriinspektionens förslag till tekniska föreskrifter om värdeautomater och spel på hel- och halvautomatiserade spelbord

Rubricerade ärende, ert diarienummer 18Li/195, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter vid en licensmarknad

Remissen innehåller förslag till Spelmyndighetens föreskrifter om ansökan om licens, föreskrifter om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål, föreskrifter om onlinespel och vadhållning, föreskrifter om landbaserat kommersiellt spel, föreskrifter om spel på fartyg i internationell trafik, föreskrifter om undantag från krav på registrering samt föreskrifter om spelansvar.

Föreskrifterna anges huvudsakligen innehålla bestämmelser om vilka handlingar som den som ansöker om licens ska lämna in till den framtida Spelmyndigheten, vilken information som spelföretagen ska ge till spelaren, om rapportering till tillsynsmyndigheten och andra krav på spelets bedrivande. Där finns också bestämmelser om undantag från kravet på registrering enlig spellagen och krav rörande spelansvarsåtgärder.

Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till tekniska föreskrifter om ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet och för den som ansöker om licens för att bedriva spelverksamhet

Det remitterade föreskriftsförslaget gäller för den som ansöker om att bli ackrediterad för att utföra kontroll, provning och certifiering av spelverksamhet och för den som ansöker om licens för att bedriva spelverksamhet. Av förslaget framgår att den som ansöker om spellicens ska vända sig till ett ackrediterat organ för kontroll, provning och certifiering. Vidare framgår vilka villkor som måste uppfyllas av den som ansöker om spellicens, liksom vilka villkor som måste uppfyllas av det ackrediterade organet. Enligt föreskriftsförslaget måste spelföretaget exempelvis ha rutiner för informationssäkerhet och ett risk- och sårbarhetsarbete vilket innebär att spelföretaget på ett systematiskt sätt ska identifiera, analysera och dokumentera spel- och affärssystemens informationstillgångar i en förteckning. I föreskriftsförslaget regleras även de krav som ställs på spelsystemen.

Det nu remitterade föreskriftsförslaget baseras på Spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30.

Spellicensutredningen föreslog en ny spellag i betänkandet. Den nu remitterade föreskriften föreslås träda i kraft snarast möjligt efter att den föreslagna spellagen har trätt i kraft.

Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remissen innehåller förslag till Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2017:3) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

De föreslagna föreskrifterna anges gälla för fysiska och juridiska personer som bedriver sådan verksamhet som anges i 1 kap. 2§14-15 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna innehåller bestämmelser som de anordnare som träffas av föreskrifterna ska genomföra för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och terrorism. I föreskrifterna anges närmare bestämmelser om bl.a. den allmänna riskbedömningen, klassificering av risker, rutiner och riktlinjer, utbildning och skydd av anställda samt intern kontroll.

Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till nya föreskrifter (LIFS 2017:2) om registrering av ombud

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter (LIFS 2017:2) om registrering av ombud.

Enligt remissen innehåller förslaget bestämmelser om de villkor som ska gälla för att tillhandahålla lotterier genom ombud, den information som ansökan om registrering av ombud ska innehålla och undantag från kravet på registrering av ombud.

Av föreskrifterna framgår bland annat följande. För att få tillhandahålla spel genom ombud ska ombudet vara lämpligt. Den som väsentligen har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kan inte anses vara lämplig. Ombud som är en allmännyttig ideell förening som huvudsakligen är verksam inom endast en kommun undantas från kravet på registrering. Anordnaren ska utbilda ombudet i frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Om ombudet är en juridisk person ska anordnaren utbilda ledningen och den som på motsvarande sätt företräder ombudet och den personal hos ombudet som arbetar med försäljning av lotter, förmedling av insatser eller utbetalning av vinster för anordnarens räkning. Anordnare ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda hos ombud som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter (2015:3) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den 1 augusti 2015 trädde ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) i kraft. På grund av det ser Lotteriinspektionen anledning att ändra i sina föreskrifter till penningtvättslagen. Till stor del består ändringarna av förtydliganden av nu gällande föreskrifter eller paragrafer i penningtvättslagen. Lotteriinspektionens förslag innebär att det tydliggörs att den bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten som ska göras innefattar både en kartläggning och en bedömning av riskerna. Det föreslås också att utvärdering och uppdatering av riskbedömningen ska ske årligen eller vid väsentliga förändringar av några angivna faktorer. Nuvarande regler anger att översyn och uppdatering av riskbedömning ska genomföras löpande. Ett nytt krav är att verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att upprätta, utvärdera och uppdatera riskbedömningen. Vidare föreslås att verksamhetsutövaren ska ha rutiner för bevarande av handlingar och uppgifter. Det föreslås också nya regler gällande kundkännedom avseende personer i politiskt utsatt ställning. Lotteriinspektionen föreslår att verksamhetsutövaren ska skaffa sig tillförlitliga och tillräckliga uppgifter för att bedöma om besökaren eller besökarens verklige huvudman är en person i politiskt utsatt ställning. Det föreslås vidare förtydliganden vad som ska beaktas vid riskbedömningen om en person är i politiskt utsatt ställning. Slutligen förtydligar Lotteriinspektionen kraven på dokumentation genom att föreslå att uppgifter ska bevaras på ett säkert sätt, innehålla datum för vidtagen åtgärd, vara sökbara och enkla att identifiera, ta fram och sammanställa. Verksamhetsutövaren föreslås bli skyldig att i fem år bevara uppgifter om åtgärder som vidtagits vid den granskning och analys av transaktioner som gjorts

Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter om spelkonsekvensanalys (LIFS 2013:1)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter