Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Föreskriftsförslaget innehåller en övergång till en mer schablonbaserad ersättningsmodell för utgivare av taltidningar än vad som är fallet i dag. Enligt förslaget ska stöd för administration utgå med 5 000 kronor, produktionsstöd med 6 500 kronor och marknadsföringsstöd med 40 000 kronor. Prenumerantstödet görs enhetligt mellan befintliga och nya prenumeranter och föreslås uppgå till 300 kronor/prenumerant. Därutöver finns möjlighet att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-taltidningar-och-mottagarutrustning/

Yttrande över förslag till föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Remissen från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) innehåller förslag till nya föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning. Föreskrifterna avses vara ett komplement till en ny förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning som trädde i kraft den 1 mars 2013 och som behandlades i promemorian En ny taltidningsverksamhet (Ds 2012:12), se Regelrådets yttrande den 13 juni 2012 i ärende N2008:05/2012/159. De nu föreslagna... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-taltidningar-och-mottagarutrustning/

Alla nyheter