Förslag till föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätten att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning vårdadministratör

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning specialistundersköterska inom äldreomsorg

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll samt särskilda förkunskapskrav för utbildningar med inriktning lokförare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om nivåplacering av kvalifikation i enlighet med den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

Rubricerade ärende, ert diarienummer MYH 2021/2264, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet

Rubricerade ärende, diarienummer MYH 2017/1098, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Myndigheten för Yrkeshögskolans förslag till föreskrift om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar i steriltekniker

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som leder till lokförare samt villkor för tillträde till dessa utbildningar

Rubricerade ärende, diarienummer MYH 2017/55 och MYH 2017/285, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om särskilda förkunskaper och villkor för utbildningar till trafiklärare

Rubricerade ärende, ert diarienummer MYH 2016/4598, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Yttrande över Myndighetens för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildning som leder till allmän behörighet lågspänning inom elinstallation eller allmän behörighet inom elinstallation

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som leder till allmän behörighet lågspänning inom elinstallation och föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildning som leder till allmän behörighet inom elinstallation. Förslaget innebär att för utbildning inom yrkeshögskolan som leder till allmän behörighet lågspänning inom elinstallation samt inom elinstallation, ska alla studerande vid utbildningens slut ha uppnått de kunskaper, färdigheter och kompetenser som redovisas i föreskrifternas bilagor. Kursernas mål ska även följa av bilagorna till föreskrifterna.

Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till föreskrifter för att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha nationellt likvärdigt innehåll

Rubricerat ärende, diarienummer MYH 2014/1000, har remitterats till Regelrådet.

Det framgår av rubricerad remiss att Myndigheten för yrkeshögskolan i sin konsekvensutredninggjort en välgrundad bedömning att föreskriften inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Kanslisvar avseende Myndighetens för yrkeshögskolan förslag till föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

 

Alla nyheter