Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Förslaget innefattar ändringar i föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet och (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering. De föreslagna ändringarna följer av Europaparlamentets och rådets förordning 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning, nedan... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-revisorsnamndens-forslag-till-andringar-i-foreskrifter/

Yttrande över förslag till ändringar i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov, föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet och föreskrifter (RNFS 2001:3) om godkännande, auktorisation och registrering

Den 1 juni träder ändringar i revisorslagen (2001:883) och förordningen (1995:665) om revisorer i kraft. Revisorsnämnden föreslår därför ändringar i sina föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov, föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet och föreskrifter (RNFS 2001:3) om godkännande, auktorisation och registrering. Förslaget är tillämpningsföreskrifter till ändringarna i revisorslagen och förordningen om revisorer i... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andringar-i-revisorsnamndens-foreskrifter-rnfs-19961-om-utbildning-och-prov-foreskrifter-rnfs-20012-om-villkor-for-revisorers-och-registrerade-revisionsbolags-verksam/

Yttrande över Revisorsnämndens förslag om ändringar i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

Revisorsnämnden föreslår ändringar i föreskrifterna om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Syftet med förslaget är att förenkla och effektivisera nuvarande regler om skyldigheten att ha försäkring för förmögenhetsskador som kan uppkomma på grund av revisionsverksamheten. I sak föreslås att nuvarande bestämmelse om att Revisorsnämnden ska godkänna försäkringsvillkoren ska ersättas med en skyldighet för den enskilde revisorn eller revisionsbolaget... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-revisorsnamndens-forslag-om-andringar-i-revisorsnamndens-foreskrifter-om-villkor-for-revisorers-och-registrerade-revisionsbolags-verksamhet/

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1) m.m.

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Alla nyheter