Yttrande över förslag till föreskrifter om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik som ersätter nu gällande föreskrifter (RBFS 2818:1) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik. Det anges i remissen att stora delar av den upphävda föreskriften har överförts till den nya föreskriften utan någon ändring i sak. Vidare anges att i samband med författningssamlingen uppdateras blankett för rapportering av balansstatistisk för monetära finansinstitut... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-instituts-rapportering-av-finansmarknadsstatistik/

Yttrande över förslag till Integrerad rapportering av internationell bankstatistik (IRIS)

Remissen innehåller förslag till: Riksbankens föreskrifter om instituts rapportering av integrerad rapportering av internationell bankstatistik (IRIS). Förslagsställaren föreslår att föreskrifterna om instituts rapportering av integrerad rapportering av internationell bankstatistik (IRIS) ersätter befintlig rapportering av utländska tillgångar och skulder (RUTS), som samlas enligt Riksbankens föreskrifter (RBFS 2018:1) om instituts rapportering av finansmarknadsstatik. Det anges att statistiken samlas idag in av Statistiska... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-integrerad-rapportering-av-internationell-bankstatistik-iris/

Yttrande över Riksbankens förslag till föreskrifter om rapportering av krediter KRITA

Föreskriftsförslaget genomför Riksbankens beslut av den 23 april 2015 om att upprätta ny och detaljerad statistik över monetära finansinstituts utlåning till andra sektorer än hushåll. Dessa institut blir med förslaget skyldiga att månadsvis rapportera in uppgifter om sådana krediter, med undantag för mindre banker och kreditmarknadsföretag som inte kommer att omfattas av rapporteringskraven. Rapporteringen omfattar uppgifter om låntagare, borgensman samt... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-riksbankens-forslag-till-foreskrifter-om-rapportering-av-krediter-krita/

Yttrande över Riksbankens föreskrifter om rapportering av innehav av värdepapper

Riksbanken föreslår föreskrifter för rapportering från vissa finansiella företag och filialer av uppgifter om innehav av värdepapper. Med föreskrifterna införs en ny statistik över svenska värdepappersinnehav, kallad VINN (VärdepappersINNehav). De typer av tillgångar som rapporteringen avser är bl.a. räntebärande värdepapper, överlåtbara skuldinstrument, aktier (både sådana som är upptagna till handel på reglerad marknad eller handelsplattform och sådana som inte är... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-riksbankens-foreskrifter-om-rapportering-av-innehav-av-vardepapper/

Alla nyheter