Yttrande över remisspromemorian Civil beredskap för betalningar

Riksbanken föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som ställer krav på att företag som bedriver verksamhet som är av särskild betydelse för betalningar ska arbeta med civil beredskap. Enligt förslaget ska företagen både ha ett internt arbete och delta i Riksbankens arbete som syftar till att säkerställa att allmänheten ska kunna göra betalningar under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-remisspromemorian-civil-beredskap-for-betalningar/

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning som ersätter Riksbankens föreskrifter (RBFS 2013:1) om räntekostnadsersättning för kontanter som avskilts och lagrats i särskild ordning och (RBFS 2013:2) om kontantförsörjning. Förslaget innebär att fler aktörer än i dag kommer att få möjlighet att ingå avtal med Riksbanken om att hämta och lämna kontanter i Riksbankens kontantdepåer samt att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-kontantforsorjning-och-rantekostnadsersattning/

Yttrande över förslag till föreskrifter om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik som ersätter nu gällande föreskrifter (RBFS 2818:1) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik. Det anges i remissen att stora delar av den upphävda föreskriften har överförts till den nya föreskriften utan någon ändring i sak. Vidare anges att i samband med författningssamlingen uppdateras blankett för rapportering av balansstatistisk för monetära finansinstitut... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-instituts-rapportering-av-finansmarknadsstatistik/

Yttrande över förslag till Integrerad rapportering av internationell bankstatistik (IRIS)

Remissen innehåller förslag till: Riksbankens föreskrifter om instituts rapportering av integrerad rapportering av internationell bankstatistik (IRIS). Förslagsställaren föreslår att föreskrifterna om instituts rapportering av integrerad rapportering av internationell bankstatistik (IRIS) ersätter befintlig rapportering av utländska tillgångar och skulder (RUTS), som samlas enligt Riksbankens föreskrifter (RBFS 2018:1) om instituts rapportering av finansmarknadsstatik. Det anges att statistiken samlas idag in av Statistiska... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-integrerad-rapportering-av-internationell-bankstatistik-iris/

Alla nyheter