Yttrande över förslag till föreskrifter om alkoholhaltiga preparat och om ändring i Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit

Remissen innehåller Statens folkhälsoinstituts förslag till nya föreskrifter om alkoholhaltiga preparat och om ändring i institutets föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit. En ny alkohollag trädde i kraft den 1 januari 2011. Den innebar bl.a. att tillståndskravet för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat slopades. Dessförinnan gällde Läkemedelsverkets föreskrifter och interna instruktion på området vari det fanns detaljerade bestämmelser om bl.a. denaturering. Efter att det nämnda tillståndskravet avskaffades saknas tydliga regler om hur denaturering m.m. ska ske. Syftet med de förslagna föreskrifterna är att se till att det för branschen tydligt framgår på vilket sätt teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska denatureras samt hur skyddet för människors liv och hälsa ska säkerställas trots att tillståndskravet är borta. För att underlätta för Statens folkhälsoinstitut att uppfylla sitt tillsynsansvar föreslås att den som i sin näringsverksamhet säljer, inför eller importerar teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat ska anmäla detta till Statens folkhälsoinstitut. Vidare föreslås bestämmelser om denaturering och användning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Statens folkhälsoinstituts förslag till föreskrifter om teknisk sprit

Regelrådet har tidigare tagit ställning till ett – med något undantag – identiskt förslag från Folkhälsoinstitutet till föreskrifter om teknisk sprit, se Regelrådets beslut den 12 december 2010, dnr N2008:05/2010/445. Vad Folkhälso­institutet nu föreslagit föranleder inte Regelrådet att avge något nytt yttrande.

Statens folkhälsoinstituts förslag till ändrade föreskrifter (FHIFS 2002:8) om statistiska uppgifter rörande tillverkning av sprit och alkoholdrycker samt partihandel med spritdrycker, vin och starköl

Statens folkhälsoinstituts förslag till ändrade föreskrifter (FHIFS 2002:8) om statistiska uppgifter rörande tillverkning av sprit och alkoholdrycker samt partihandel med spritdrycker, vin och starköl Rubricerat ärende, ert diarienummer VERK 2011/433, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Statens folkhälsoinstituts förslag till föreskrifter om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av alkohol och ansökan om detta beslutade av Alkoholinspektionen

Förslaget till ny alkohollag innebär att det inte längre krävs tillstånd för tillverkning av sprit, spritdrycker, vin, starköl och öl. I stället föreslås nya regler vilka innebär att dessa drycker endast får tillverkas av den som godkänts som upplagshavare. Mot denna bakgrund föreslås i remissen att Alkoholinspektionens föreskrifter (AIFS 1997:1) om yrkesmässig tillverkning av starköl och öl, föreskrifter (AIFS 1997:3) om yrkesmässig tillverkning av vin och spritdrycker, föreskrifter (AIFS 1999:7) om yrkesmässig tillverkning av sprit samt föreskrifter (AIFS 1999:3) om ansökan avseende tillverkningstillstånd upphävs.

Yttrande över Statens folkhälsoinstituts förslag till föreskrifter om kunskapsprov

Förslaget till ny alkohollag innebär att den som ansöker om serveringstillstånd måste genomgå ett kunskapsprov i stället för att som i dag endast visa upp en handling som styrker att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. Kommunerna ska även fortsättningsvis ha ansvaret för prövningen av om en person är lämplig att inneha serveringstillstånd. Statens folkhälsoinstitut ska dock ansvara för att ta fram prov och även i övrigt ge vägledning för hur prövningen ska utformas. De föreslagna föreskrifterna innehåller närmare bestämmelser om provtagningen och undantag från skyldigheten att genomgå prov. I den upprättade konsekvensutredningen anförs att förslagen inte kommer att påverka företagens administrativa kostnader.

Förslag till upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:5) om servering från minibar på hotellrum

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Förslag till ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:3) om statistiska uppgifter avseende servering av spritdrycker, vin och starköl

Den föreslagna ändringen i föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende. Regelrådet har den 22 april 2010 yttrat sig över tidigare föreslagna ändringar i FHIFS 2003:3 (Regelrådets dnr N 2008:05/2010/133).

Alla nyheter