Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

Sammantagen bedömning Konsekvensutredningen har visat godtagbara beskrivningar på samtliga områden. Enligt Regelrådet är det uppenbart att förslaget innebär positiva konsekvenser för berörda företag. Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning. Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 21... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-i-foreskrifter-tlvfs-20093-om-handelsmarginal-for-lakemedel-och-andra-varor-som-ingar-i-lakemedelsformanerna/

Förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2014:9) om prissättning av vissa äldre läkemedel

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som omfattas av läkemedelsförmånerna

Förslaget avser en ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedels-förmånerna. Förslaget innebär att den ersättning som apoteken får för att expediera generiskt utbytbara läkemedel, det vill säga läkemedel som ingår i periodens vara-systemet, ska höjas med 1,25 kronor till 12,75 kronor per förpackning från den 1 februari 2022. Det... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-av-tandvards-och-lakemedelsformansverkets-foreskrifter-tlvfs-20093-om-handelsmarginal-for-lakemedel-och-andra-varor-som-omfattas-av-lakemedelsformanerna/

Förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Rubricerade ärende, ert diarienummer 01830/2020, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter