Yttrande över promemoria Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Det föreslås att det i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska införas ändringar som genomför EU-rättens regler om offentliggörande och information om de företag som ges statligt stöd samt begränsningar till att inte ge stöd till vissa företag. Dessa förändringar avser i sin tur att möjliggöra statligt stöd genom skattebefrielse. De olika skattebefriade användningsområdena anges med hänvisning till antingen kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER) eller kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (FIBER). Det föreslås vidare definitioner på vilka som kan bli mottagare av stöd på bränsleskatteområdet i vilka anges att krav i GBER, FIBER samt kommissionens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi (EEAG) måste uppfyllas. Dessa krav anger bland annat att stödmottagare inte får vara företag i svårighet samt att uppgifter om stödmottagare offentliggörs på en webbplats. Det föreslås också att möjligheten att i egenskap av skattebefriad förbrukare ta emot bränsle med nedsatt skatt för förbrukning för annat ändamål än drift av fordon vid yrkesmässig växthusodling slopas, motsvarande skattebefrielse föreslås istället kunna fås genom avdrag eller återbetalning. Detsamma gäller avdragsmöjligheten för den som är skattskyldig för energiskatt på el. Avdragsrätten föreslås vidare ersättas vad gäller skatt på vissa bränslen för uppvärmning som sålts till en stödmottagare med en rätt att ansöka om återbetalning.

Det föreslås också krav på att vissa uppgifter ska lämnas till Skatteverket av den som genom återbetalning vill få statligt stöd i form av skattebefrielse på bränsleskatteområdet. De uppgifter som ska lämnas in avser bland annat typ av företag, region och verksamhetsområde. Det föreslås dock att dessa krav endast ska avse stöd som uppgår till ett visst belopp. Vissa övriga krav på uppgiftslämnande föreslås också.