Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.