Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Remissen inkom till oss den 16 april 2015 med begärd svarstid den 29 april. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 17 april 2015 om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet inom angiven remisstid och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.