Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

De remitterade förslagen bygger på internationella överenskommelser som Sverige enligt direktiv 2008/68/EG måste tillämpa. Förslagen innebär i huvudsak en översättning av dessa överenskommelser och medför avseende svenska särbestämmelser såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.