Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till föreskrifter för att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha nationellt likvärdigt innehåll

Rubricerat ärende, diarienummer MYH 2014/1000, har remitterats till Regelrådet.

Det framgår av rubricerad remiss att Myndigheten för yrkeshögskolan i sin konsekvensutredninggjort en välgrundad bedömning att föreskriften inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Taggar:

trafiklärare